U srcu Crne Gore

NEZAVISNA ČLANICA SFAI GLOBAL

Revizorska firma u potpunom vlasništvu dvojice sertifikovanih revizora kao ravnopravnih partnera

Veza sa stranim i domaćim investitorima: Zajedno smo jači

O nama

„Znanje kao konkurentna prednost“

Dobrodošli u svet SFAI MONTENEGRO

SFAI Montenegro je mješavina malog i velikog, brzog i snažnog, efektivnog i efikasnog u okviru međunarodne mreže Santa Fe Associates International – SFAI, članice Foruma firmi IFAC.

Sa SFAI Montenegro imaćete:

Pristup uslugama na svjetskom nivou znanja

To Vam omogućavaju partneri sa praktičnim komercijalnim iskustvom i visokim nivoom znanja.

Pristup mreži eksperata

Eksperti SFAI-a posjeduju prave vještine na pravom mjestu.

Globalni i regionalni kontekst

Razumijevanje šireg globalnog i regionalnog konteksta, oslonjenog na dubinsko lokalno znanje i vještine.

Pristup specijalistima

Pristup specijalistima u vašem sektoru sa fokusom na sektore bankarstva, finansija, agrobiznisa i malih i srednjih preduzeća.

Lični odnos sa klijentom

Profesionalne lične usluge za start-up aktivnosti zasnovano na ličnom odnosu sa klijentom.

Ugledna međunarodna mreža revizorskih kuća SFAI Global se obavezao na dosljednu primjenu visokokvalitetnih revizijskih praksi širom svijeta i ispunjavanje obveza članstva Foruma kako je detaljno opisano u Povelji foruma vodećih svjetskih firmi – Forum of Firms (FOF), pod pokroviteljstvom Međunarodne federacije računovođa - IFAC.

SFAI je 17. najveća svjetska multinacionalna organizacija profesionalnih usluga.

SFAI nudi raznolik raspon usluga klijentima u području revizije, poreza, računovodstva i poslovnog savjetovanja.

SFAI je član IFAC Foruma firmi

Kao čanica Foruma firmi, SFAI sudjeluje aktivnostima Globalnog sporazumu Ujedinjenih nacija.

SFAI je globalna mreža

SFAI ima više od 300 kancelarija sa prisustvom u 115 zemalja i ima ukupno 10.000 zaposlenih, uključujući 1.260 partnera širom svijeta.

Visokokvalitetne revizijske prakse

SFAI se obavezao na dosljednu primjenu visokokvalitetnih revizijskih praksi širom svijeta i ispunjavanje obaveza članstva Foruma firmi kako je detaljno opisano u Povelji FOF-a.

Izvještaj o
transparentnosti
2022

PDF, 14,4MB


Izvještaj o
transparentnosti
2023

PDF, 14,6MB


Usluge

Pomoći ćemo vam da stignete gdje ste pošli.

Revizija u usluge uvjeravanja

Revizija pruža tradicionalne računovodstvene i revizijske usluge organizacije, kao i internu reviziju i usluge uvjeravanja u sferi IT kontrole.

Konsalting

Savjetodavne usluge pomažu klijentima kroz pružanje usluga u područjima poslovnih aplikacija, integracije tehnologije, strategije i operacija, ljudskog kapitala i kratkoročnog outsourcinga.

Savjetovanje o riziku

Savjetovanje o rizicima pruža ponude u sferi upravljanja rizicima preduzeća, informacionoj sigurnosti i zaštiti privatnosti, kvalitetu i integritetu podataka, riziku projekta i kibernetskom riziku te upravljanju kontinuitetom poslovanja i održivosti.

Finansijske savjetodavne usluge

Finansijsko savjetovanje klijentima pruža usluge korporativnog finansiranja, uključujući u sferi sporova, ličnog i komercijalnog stečaja, forenzike, e-istraga, pregleda dokumenata, savjetovanja, spajanja i preuzimanja firmi, usluge savjetovanja i vrednovanja kapitalnih projekata.

Porezi i pravo

Porezi i pravo pomaže klijentima da povećaju svoju neto vrijednost imovine, obavljaju transakcije po transfernim cijenama i međunarodne poreske aktivnosti multinacionalnih kompanija, minimiziraju svoje poreske obveze, implementiraju poreske računarske sisteme i pružaju savjetodavne usluge o poreskim implikacijama različitih poslovnih odluka.

Forenzički i sudski sporovi

Usluge uključuju sveobuhvatne finansijske forenzičke istrage za otkrivanje činjenica koje stoje iza prijevarnih transakcija, finansijskih nepravilnosti i propusta unutrašnje kontrole (rješavanje sporova, kvantifikacija, procjena i procjena ekonomskih gubitaka i šteta, finansijskih istraga/istraga prijevara, posebne revizije, praćenje imovine).

Naš tim

Branko Ž. Ljutić

Vlasnički punopravni partner Tim lider: Revizija i uvjeravanje Savjetodavne usluge o riziku

Paul Thompson

Strateški savjetnik Pro Bono Menadžment kvaliteta, standardi i profesionalni razvoj

Goran B. Strahinja

Vlasnički punopravni partner Tim lider za kontrolu kvaliteta Savjetodavne usluge o riziku

Branko A. Vasiljević

Konsultant Finansije i bankarstvo Redovni profesor: Bankarstvo, bankarski menadžment, finansijska tržišta, makro ekonomija

Leposava Grubić Nešić

Konsultant Ljudski potencijali Redovni profesor: Ljudski potencijali i psihologija menadžmenta

Stanislav Polić

Konsultant, IT menadžer, IT revizija, Revizija i uvjeravanje Profesor: CAATs, IT, MIS, veštačka inteligencija u finansijskom menadžmentu

Ivana Ljutić

Konsultant Porezi i pravo Vanredni profesor: Korporativno pravo, korporativno upravljanje, oporezivanje, pravo EU

Nikola M. Stajić

Konsultant, IT direktor, Revizija IT Master ekonomista IT, Revizija bazirana na riziku, Blockchain

Mehmet Cuneyt Uvey

Konsultant, IT revizija, Savjetovanje o IT rizicima, IT upravljanje-usklađenost sa rizikom MBA, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, ISO27001LA, ISO20000LA, PMP, ATP APMG/ISACA

Vladan M. Jakovljević

Konsultant, agrobiznis Diplomirani agroekomista: Agobiznis menadžment, revizija

Svetlana Lj. Karadžić

Konsultant Bankarstvo, Korporativne finansije, HR

Zoran Vuković

Konsultant Interna revizija, Revizija i usluge uvjeravanja

Veselin Todorović

Konsultant Revizija i usluge uvjeravanja, Računovodstvo

Edukacija

Webinari i Publikacije

  • Sve
  • Knjige
  • Webinari

REČNIK BIZNISA I EKONOMIJE

Branko Ž. Ljutić

REVIZIJA I USLUGE UVERAVANJA

Branko Ž. Ljutić

UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO ZA MENADŽERE

Branko Ž. Ljutić

FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Branko Ž. Ljutić

ODRŽIVI BIZNIS PLANOVI U AGROBIZNISU

Paul Thompson, Branko Ž. Ljutić, Milan Lj. Stamatović

TRANSFERNE CENE: Pravila i praksa

Ivana B. Ljutić

WEBINAR: Interna revizija tokom Covid-19 pandemije

Branko Ž. Ljutić, Goran Kunjadić

WEBINAR: Integrisano izveštavanje - Uvod

Branko Ž. Ljutić, Paul Thompson, Fiona Robertson, Sandra Janković, Richard Parlour

MENADŽMENT PROJEKATA

Branko Ž. Ljutić, Nikola M. Stajić

MODERNI AGROBIZNIS MENADŽMENT

Branko Ž. Ljutić, Kenneth C. Schneeberger, Donald D. Osburn

BANKARSKO I BERZANSKO POSLOVANJE

Branko Ž. Ljutić

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA ZA MENADŽERE

Branko Ž. Ljutić, Milan Lj. Stamatović

AGRARNE FINANSIJE

Branko Ž. Ljutić, Kenneth C. Schneeberger, Donald D. Osburn

REVIZIJA I USLUGE UVERAVANJA

Branko Ž. Ljutić

UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

Branko Ž. Ljutić

FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Branko Ž. Ljutić

REVIZIJA: Logika, principi i praksa

Branko Ž. Ljutić

BANKARSKO I BERZANSKO POSLOVANJE, 2. izdanje

Branko Ž. Ljutić

REČNIK RAČUNOVODSTVENIH TERMINA

Branko Ž. Ljutić, Jasminka D. Bošnjak

BIZNIS PLAN U AGROBIZNISU

Branko Ž. Ljutić

BIZNIS PLAN: priručnik za preduzetnike

Branko Ž. Ljutić, Radmila R. Grozdanić, Jasmina Uskoković

Često postavljana pitanja

Imate dileme ili želite da znate više? Ovde ćete pronaći najčešće postavljana pitanja.

Statutarna revizija (u daljem tekstu: revizija) je zakonski obavezna provera godišnjih finansijskih izveštaja kompanije. Kompanije pripremaju ove izveštaje kako bi prikazale svoje finansijske performanse. Investitori, akcionari i druge zainteresovane strane se oslanjaju na revidirane finansijske izveštaje kada donose svoje odluke. Zakon zahteva reviziju velikih i srednjih preduzeća.

Finansijski izveštaji se objavljuju za eksterne korisnike uključujući aktuelne i potencijalne investitore, zajmodavce i druge kreditore. Oni pokazuju finansijski položaj kompanije, putem informacija o imovini kompanije kao što su gotovina, zalihe i osnovna sredstva; i obaveza kao što su krediti, obaveze prema dobavljačima i poreske obaveze. Takođe predstavljaju rezultate poslovanja kompanije kao što su prihodi, rashodi, porezi i dobit.

Tipično, revizorski angažman ima tri faze: planiranje, izvršenje i izvještavanje. Zahteva dugogodišnju saradnju između multidisciplinarnog tima revizora i stručnjaka u različitim oblastima. Za planiranje, revizorski tim ima za cilj da razume radno okruženje kompanije i identifikuje rizike relevantne za njene finansijske izveštaje.

Tokom izvršenja, revizori prikupljaju i ocenjuju dokaze kroz kombinaciju procedura, na primer: raspituju se kod menadžmenta, testiraju interne kontrole kompanije, analiziraju transakcije i bilanse i dobijaju potvrde trećih strana. Revizorov cilj je da pribavi dovoljno revizijskih dokaza kako bi mogao da donese razumne zaključke. Revizorsko mišljenje je zasnovano na ovim zaključcima i javno se izvještava.

Revizorski odbor se sastoji od članova upravnog odbora kompanije i/ili članova koje imenuju akcionari. Osigurava da su interesi akcionara pravilno zaštićeni u odnosu na proces finansijskog izvještavanja.

Da bi se ovo postiglo, većina članova odbora za reviziju mora biti nezavisna od kompanije. Zakonodavstvo takođe zahteva da najmanje jedan član odbora za reviziju ima kompetencije za računovodstvo i/ili reviziju.

Najvažnije uloge revizorskog odbora su:
• prati proces finansijskog izvještavanja i relevantne kontrole
• nadgleda nezavisnost revizora uključujući prethodno odobrenje svih dozvoljenih nerevizorskih usluga
• daje preporuku o imenovanju revizora.

Računovođe pomažu kompanijama da pripreme svoje finansijske izvještaje i izvještaje o održivosti kako bi izmerili učinak, uključujući ekološke i društvene uticaje njihovih ekonomskih aktivnosti. Zahtevi direktiva o računovodstvu i transparentnosti EU, relevantno nacionalno zakonodavstvo i standardi se primenjuju na rad računovođa, kao i Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (MSFI) za kompanije prema Uredbi o međunarodnim računovodstvenim standardima (IAS).

Eksterni revizori pružaju usluge revizije kompanijama i na taj način daju kredibilitet informacijama dajući nezavisno stručno mišljenje o informacijama koje je kompanija prijavila, kao što su godišnji finansijski izvještaji. Rad revizora je regulisan zahtevima Direktive i Uredbe EU o reviziji i relevantnog nacionalnog zakonodavstva. Revizori takođe primenjuju za svoj rad profesionalne standarde kao što su Međunarodni standardi revizije (MSR).

I računovođe i revizori poštuju Međunarodni etički kodeks i/ili nacionalne ekvivalente.
 

Kontaktirajte nas

Budimo u kontaktu

Lokacija:

VII omladinske brigade bb, 81000 Podgorica, Crna Gora

Email:

info@sfai.me

Telefon:

+382 (0)69 399 886